Grupper och organ

På universitetet finns många grupper och organ som hanterar olika aspekter av studenternas utbildningar och studiesituation.

I dessa grupper har studenterna, via sina studentkårer, rätt att utse representanter för dem.

Biblioteksnämnden

(3 ordinarie / 3 ersättare)
Biblioteksnämnden är rådgivande till överbibliotekarien, och ska ha inseende över alla biblioteksangelägenheter och verka för goda villkor för biblioteksverksamheten. Biblioteksnämnden ger förslag på hur UB:s ekonomiska resurser ska fördelas och vad som ska prioriteras i verksamheten.
Läs mer: www.ub.gu.se/info/organisation/biblnamnd
Antal möten: 2/termin, 3-4 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Projektgruppen för betal- och utskriftstjänst vid GU

(1 ordinarie)
Projektet ska verka för en enhetlig och mer stabil utskriftsmiljö. Gruppen kommer arbeta för att alla vid universitetet får tillgång till en utskriftstjänst som innefattar utskrift, kopiering, skanning och fax från sitt GU-kort. Det innebär till exempel att en som student ska kunna skriva ut vart som helst på hela universitetet, eller eventuellt kunna betala med kortet på campus.
Läs mer: www.medarbetarportalen.gu.se/service/utskriftstjanst

Antal möten: Ungefär 3/termin

Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK)

(2 ordinarie)
Den centrala arbetsmiljökommittén behandlar övergripande frågor kring arbetsmiljöarbetet för anställda och studenter vid Göteborgs universitet. Kommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på GU samt  följa arbetets genomförande. Erfarenhet av tidigare arbete i lokal  arbetsmiljökommitté är meriterande. Uppdraget som  studentrepresentant i en arbetsmiljökommitté innebär
att du även får uppdraget som studentarbetsmiljöombud (SAMO).
Läs mer:
www.arbetsmiljo.gu.se
www.arbetsmiljo.gu.se/arbetsmiljoorganisation/centralakommitten
www.gus.gu.se/samo
Antal möten: 2/termin, 3 timmar/möte, förmöten, uppdraget är arvoderat

Disciplinnämnden

(2 ordinarie / 1 ersättare)
Disciplinnämnden är den nämnd där fall om misstänkt plagiat, tentafusk, trakasserier och andra störningar av verksamheten tas upp i enlighet med högskoleförordningens kapitel 10. Studenterna i disciplinnämnden företräder inte de anklagade studenterna utan är ledamöter i nämnden för att ge ett studentperspektiv.
Antal möten 1/månad, 1,5-4 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd

(2 ordinarie / 2 ersättare)
Nämnden beslutar om tilldelning av stipendier på samtliga nivåer på gamla ”fil-fak”-området (HUM, SAM, NAT). Nämnden består av representanter från de filosofiska fakulteterna samt studentrepresentanter. Studentrepresentanterna bör ha god kännedom om Göteborgs universitets kår- och föreningsliv.
Läs mer: www.gu.se/forskning/stipendier/gustipendier/donationsnamnden/
Antal möten: 1/termin, 1-2 timmar/möte, förmöte, uppdraget är arvoderat

Fondstyrelsen

(1 ordinarie)
Fondstyrelsen arbetar med frågor som rör fondförvaltning och ekonomi. Styrelsen tittar på kvartalsrapporter och följer utvecklingen av GU:s fonder och stiftelsekapital. Styrelsen går även igenom årsredovisningen och beslutar om policy för Göteborgs universitets fondförvaltare.
Antal möten 3/termin, 3 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

(1 ordinarie)
GMV är ett nätverk och en samarbetsorganisation mellan forskare och institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet. GMV samordnar forskningsprogram, forskningsprojekt, utvecklar samhällskontakter inom miljöområdet samt tar fram informationsmaterial om miljöforskning. GMV har studentrepresentation från både Chalmers och GU.
Läs mer: www.chalmers.se/gmv/SV/
Antal möten 2/termin, 2-3 timmar/möte, 1 policymöte/år, uppdraget är arvoderat

GU:s säkerhetsgrupp

(1 ordinarie)
Gruppen arbetar med övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet och ser över policys, säkerhetsperspektiv och effekten av säkerhetsåtgärder samt incidentstatistik.
Antal möten 2/termin, 2 timmar/möte

Internationella handläggargruppen

(1 ordinarie)
Handläggargruppen består förutom studentrepresentanten av representanter från alla fakulteter. Fakulteternas representanter är internationella koordinatorer och handläggare. Handläggargruppen  hanterar frågor om mottagning av internationella studenter och språkkurser för internationella studenter och forskare.
Antal möten: 4-5/termin, 1 timme/möte

IT-beställarutskottet

(2 ordinarie, 2 ersättare)
IT-beställarutskottet är ett rådgivande organ vars syfte är att samla upp verksamhetens behov av IT samt att utgöra ett centralt forum för diskussion av övergripande IT-frågor ur ett verksamhetsperspektiv. IT-beställarutskottet ansvarar även för prioritering av gemensamma IT-projekt samt beställer IT-tjänster av IT-staben.
Antal möten: 3/termin, 3 timmar/möte, Workshops kan förekomma, uppdraget är arvoderat

IT-regelgruppen

(2 ordinarie, 2 ersättare)
IT-regelgruppen arbetar med frågor som rör IT-säkerhet samt regelverk och riktlinjer för allt användande av elektroniska kommunikations-hjälpmedel vid Göteborgs universitet.
Antal möten 1- 2/termin, 1-2 timmar/möte

IT-styrelsen

(1 ordinarie)
IT-styrelsen är universitetets högsta beslutande organ i IT-frågor och utgörs av ledamöter ur rektors ledningsråd. Styrelsen avgör de övergripande och strategiska frågorna, viktiga vägval och ekonomiska avvägningar i stort.
Antal möten: 1-2/termin, 3 timmar/möte

Karriärcentrums referensgrupp

(1 ordinarie, 1 ersättare)
Karriärcentrum är Göteborgs universitets arbetslivscenter, och hjälper den som är student, doktorand eller har tagit examen från Göteborgs universitet under de senaste två åren. Karriärcentrum arbetar med coachande aktiviteter och skapar mötesplatser där arbetsgivare och akademisk kompetens kan träffas. Karriärcentrum arbetar med alla arbetsgivare som vill komma i kontakt med studenter eller nyutexaminerade akademiker.
Läs mer: www.karriarcentrum.adm.gu.se
Antal Möten 4/termin, 2 timmar möte

Kontaktgruppen för studenthälsovård

(3 ordinarie)
Kontaktgruppen träffar studenthälsovårdens ledning för att föra en dialog om vad som händer på arbetsmiljö- och hälsoområdet vid universitetet samt utvärderar, ställer krav på och utvecklar studenthälsovården.
Antal möten 1/månad, 2 timmar/möte, inga förmöten

Kontaktkommittén för UB centralbiblioteket

(3 ordinarie)
Centralbiblioteket är det största av de sju bibliotek som tillsammans utgör Göteborgs universitetsbibliotek (UB). Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Kommittén arbetar med frågor som är gemensamma för UB samt frågor som gäller specifikt för Centralbiblioteket, studietorget Campus Linné och studietorget Campus Haga.
Antal möten 2/år, 3 timmar/möte

Kursklassningskommittén

(1 ordinarie)
Kursklassningskommittén primära uppgift är att bedöma ansökningar om kurser som önskar högre tilldelning av medel. Gruppen ska även följa hur klassning av kurser i ämnesgrupper och utbildningsområden fortlöpande utvecklas.
Antal möten 2/termin, 2-3 timmar/möte

Kvalitetsrådet

(3 ordinarie)
Kvalitetsrådet samordnar kvalitetsprojekt över fakultetsgränserna och informerar om goda exempel, utbildar i kvalitetsarbete samt stimulerar och stödjer kvalitetsutvecklingsarbetet vid Göteborgs universitet
Läs mer: http://medarbetarportalen.gu.se/kvalitetsarbete/kvalitetsradet
Antal möten 3-4/termin, 2 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Projektgruppen för Ladok 3

(1 ordinarie)

Nationellt införandeprojekt av ett nytt Ladoksystem. Göteborgs universitet deltar på lokal nivå för att föra in systemet lokalt. Dessutom ingår det att kartlägga och utveckla de studieadministrativa processerna på Göteborgs universitet.
Antal möten: 3-4/termin

Licenskommittén

(1 ordinarie / 1 ersättare)
Licenskommittén verkar för en standardisering av programvaruutbudet samt för nya licenser och avtal vid Göteborgs universitet.
Läs mer: www.licenser.gu.se/Om_licensverksamheten/lickomm_GU
Antal möten 3-4/termin, 2-3 timmar/möte, inga förmöten

Lokala arbetsmiljökommittén block 9

(2 ordinarie)
(Universitetsbiblioteket)                                                       

De lokala arbetsmiljökommittéerna observerar och arbetar med eventuella arbetsmiljöproblem samt deltar i universitetets arbetsmiljöverksamhet. Uppdraget som studentrepresentant i en arbetsmiljökommitté innebär att du även får uppdraget som studentarbetsmiljöombud (SAMO).
Läs mer: www.arbetsmiljo.gu.se
och www.arbetsmiljo.gu.se/arbetsmiljoorganisation/lokalakommitteer/
samt www.gus.gu.se/samo
Antal möten 3-4/termin, 3-4 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Lokala arbetsmiljökommittén block 10

(2 ordinarie)
(Gemensamma förvaltningen, IT-universitetet, Lärarutbildningsnämnden (LUN), Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)).                                                                  

De lokala arbetsmiljökommittéerna observerar och arbetar med eventuella arbetsmiljöproblem samt deltar i universitetets arbetsmiljöverksamhet. Uppdraget som studentrepresentant i en arbetsmiljökommitté innebär att du även får uppdraget som studentarbetsmiljöombud (SAMO).
Läs mer: www.arbetsmiljo.gu.se
och www.arbetsmiljo.gu.se/arbetsmiljoorganisation/lokalakommitteer/
samt www.gus.gu.se/samo
Antal möten 3/termin, 1-2 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Miljösamordnarnas råd

(1 ordinarie / 1 ersättare)
Rådet består av representanter från universitetets centrala miljöenhet och en 1 miljösamordnare från varje fakultet. Rådet samordnar miljöarbetet vid Göteborgs universitet och arbetar bland annat med miljöcertifiering och gemensamma riktlinjer för miljöhantering.
Antal möten 3-4/termin, 2-3 timmar/möte

PIL:s styrgrupp

(2 ordinarie)
Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) har som syfte att utveckla och stärka den högskolepedagogiska kompetensen vid Göteborgs universitet. Styrgruppen är ett forum för dialog mellan fakulteter, studenter, gemensam förvaltning samt enhetens lednings- och samverkansorganisation för att skapa delaktighet i pedagogisk utveckling och interaktivt lärande samt följa upp resultat av enhetens verksamhet. Det är önskvärt med en forskarstuderande på en av posterna i styrgruppen.
Läs mer: www.pil.gu.se
Antal möten 4-4/termin, 2-3 timmar/möte, uppdraget är arvoderat

Programrådet för Jonsereds Herrgård

(1 ordinarie)
Jonsereds herrgård är en del av Göteborgs universitets konferensverksamhet och ett intellektuellt centrum där människor från alla samhällsområden kan träffas för att utbyta tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik. Göteborgs universitet arrangerar också, tillsammans med olika kulturorganisationer, litterära aftnar, konserter och ”stafettsamtal” på herrgården. Programrådet tar fram programidéer för verksamheten på Jonsereds herrgård, med syfte att skapa en plats för gränsöverskridande möten genom konferens- och seminarieverksamhet.
Läs mer: www.jonseredsherrgard.gu.se/verksamhet/programrad
Antal möten: 2/termin, 3 timmar/möte

Referensgrupp för Grundtviginstitutet

(1 ordinarie / 1 ersättare)
Utgångspunkten för Grundtviginstitutet är att verka för bildning och folkbildning i ljuset av en bred syn på kunskap. En huvuduppgift är att inom Göteborgs universitet lyfta fram och driva frågan om universitetets ansvar för bildning och folkbildning. Särskilt viktigt är att verka för att bildningsperspektivet beaktas i universitetets utbildningsplanering och i rekryteringen av studerande. Grundtviginstitutet bereder möjlighet för enskilda och institutioner inom universitetet till samverkan med folkhögskolor, föreningar, kulturhus, bibliotek och andra folkbildande institutioner för ett livslångt lärande och för en demokratisk kunskapsutveckling i regionen.
Läs mer: www.ufn.gu.se/samverkan/grundtviginstitutet/
Antal möten: 2/termin, 3 timmar/möte, en heldags inspirationsdag/termin

Rektors forskarråd

(1 ordinarie)
Rektors forskarråd ska vara rådgivande till rektor i övergripande och strategiska forskningsfrågor. Rådet ska ha högst tio ledamöter som utses av rektor varav en tredjedel ersätts varje år. En av ledamöterna ska vara student.
Läs mer: www.gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/rektors-forskarrad/
Antal möten: 2-3/termin, 3 timmar/möte

Samordningsgruppen för studentportalen

(2 ordinarie, 1 ersättare)
Samordningsgruppen består av representanter från IT-avdelningen och studentavdelningen och arbetar med frågor som rör studentportalen  och dess innehåll, utformning och användande.
Antal möten: 4-5/termin, 2-3 timmar/möte

Styrgruppen för anskaffande av marint forskningsfartyg

(1 ordinarie)
Anskaffandet av ett nytt marint forskningsfartyg är en universitetsgemensam angelägenhet. Projektet har en projektgrupp som arbetar operativt, och en styrgrupp där en studentrepresentant finns med, som arbetar med beslut och styrfrågor så som budget etc.

Styrgruppen för institutet för innovation och entreprenörskap

(1 ordinarie)
Institutet för innovation och entreprenörskap samordnar och stödjer forskning, utbildning och samverkan inom innovations- och entreprenörskapsfältet. Institutet är en del av Göteborgs universitet, och har ett tätt samarbete med Stenastiftelsen.
Läs mer: www.iie.handels.gu.se
Antal möten: 4-5 /termin, 2-3 timmar/möte 

Stödsystem för riskanalys, avvikelse- och incidenthantering

(1 ordinarie)
Gruppen ska ta fram rutiner och system för att hantera riskanalys, avvikelse- och incidentrapportering inom miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Projektgruppen skulle kunna ta upp ett gemensamt projekt gällande arbetsmiljö i lokaler till exempel. Projektet beräknas pågå till halvårsskiftet 2014.
Antal möten: Ungefär 3/termin

Tidningsföreningen Götheborgske Spionens styrelse

(1 ordförande, 4 ledamöter)
Att sitta i Spionens styrelse innebär ansvar för Spionens ekonomi, personal, avtal och långsiktiga planering och strategi. Beroende på förutsättningar sker även visst praktiskt arbete mellan styrelsens möten. Som ordförande leder man styrelsens arbete och koordinerar det under och mellan möten. Ordförande planerar styrelsens möten och har en löpande dialog om verksamheten med chefredaktören.
Läs mer: www.spionen.se
Antal möten 5-6/termin, 2 timmar/möte

Universitetsstyrelsen

(3 ordinarie, 1 ersättare)
Universitetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Göteborgs universitet och har insyn över universitetets alla angelägenheter som verksamhet och ekonomi samt svarar för att dessa uppgifter fullgörs. Studentrepresentanterna i universitetsstyrelsen förväntas rapportera till GUS styrelse såväl skriftligt som muntligt inför och efter universitetsstyrelsens möten.
Läs mer: www.gu.se/omuniversitetet/organisation/Ledning/styrelse/
Antal möten: 3/termin, 4-6 timmar, förmöten med studentrepresentanterna och rektor, samt mellan studentrepresentanterna och GUS presidium inför varje möte, uppdraget är arvoderat

Utbildningsnämnden

(2 ordinarie, 1 ersättare)
Utbildningsnämnden är universitetsövergripande och arbetar generellt med utbildning på grund- och avancerad nivå. Nämnden är ett forum för informations- och beredningsutbyte fakulteterna emellan och ska också stimulera till samverkan över fakultets- och lärosätesgränserna i frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå.
Läs mer: www.gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/utbildningsnamnd-och-utskott/utbildningsnamnden/
Antal möten: 4-5/termin, 2-3 timmar/möte


Utbildningsnämndens utskott för utbildning på forskarnivå

(2 ordinarie, 1 ersättare)
Utskottet är universitetsövergripande och arbetar generellt med
forskarutbildningen. Utskottet är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte fakulteterna emellan och ska också stimulera samverkan över fakultetsgränserna i frågor som rör utbildningen på forskarnivå. Utskottet arbetar även med gemensamma principer för forskarutbildningen samt med kvalitetssäkringsfrågor inom densamma.
Det är önskvärt med forskarstuderande på denna post.
Läs mer: www.gu.se/omuniversitetet/organisation/ledning/rektor/utbildningsnamnd-och-utskott/utskottet-for-utbildning-pa-forskarniva/
Antal möten: 4-5/termin, 2-3 timmar/möte

GUS_logga
Mötesrum (Foto: Allan Eriksson/GU Bildbank)

Kontaktinformation

GUS

Box 133, 405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 56 40

Till sidans topp

© Göteborgs universitets studentkårer 2009, Box 133, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakt

Om webbplatsen | Karta